Home

Hbtq och normer

Jämställdhet och genus. BRYT! HBTQ, NORMER & MAKT; Kränkningar och mobbning. Loppet - ett spel om diskriminering; Lärarmaterial (O)mänskligt; Spelar roll - ett pedagogiskt material om åskådarrollen; Källkritik. Analysera historisk källa om politisk aktör; Källkritik med Axel von Fersen; Källkritik, historiebruk och rasis Film om normer och hbtq i vården Publicerad den 4 december 2019 Normer kring kön och sexualitet präglar hela vårt samhälle, även hälso- och sjukvården. Att bryta mot dessa normer kan ha stor påverkan på vår hälsa och vår benägenhet att söka vård Ordlista om normer och hbtq. En ordlista från Socialstyrelsen om att synliggöra normer i socialtjänsten. Cis-normen. Cis-normen är antagandet att alla människor identifierar sig som det kön som har tilldelats dem vid födseln och lever efter det könets sociala normer, kvinnligt eller manligt

HBTQ, NORMER & MAKT Lektioner och lärarmaterial

normer och hbtq i vården - Vårdgivarwebben Västra

Normino - onlinespel om normer och hbtq Normino är ett nytt material framtaget av Kunskapscentrum för sexuell hälsa och Pedagogiskt Centrum. Materialet är i form av ett onlinespel där du får chans att reflektera över dina egna normer och testa vad du kan om hbtq Om hbtq, normer och inkludering Fritiden är betydelsefull för unga och det är viktigt att det finns trygga mötesplatser. MUCF: s tidigare undersökningar har dock visat att det kan finnas särskilda hinder för unga hbtq-personers (homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera personer) deltagande. Nationella ungdomsenkäten från 2018 visade till exempel att 24 procent a

Ordlista om normer och hbtq - Kunskapsguide

Detta är en introduktionsfilm för materialet HBTQ, normer & makt.Materialet handlar om dina och mina rättigheter, och våra möjligheter att vara de vi vill va.. HBTQ och normkritisk kompetens. Mellan åren 2015-2018 har Region Västerbotten tillsammans med Region Västernorrland, Region Jämtland/Härjedalen och CERUM (Centrum för regionalvetenskap vid Umeå universitet) bedrivit det gemensamma projektet Hbtq och normkritiskt kompetens. Projektet finansierades bland annat av Statens kulturråd Normerna kan vara uttalade och befästa genom officiellt överenskomna lagar och regler, eller så kan de vara outtalade och mer eller mindre omedvetna. Vi kommer att reda ut vad som är vad i hbtq och prata om begrepp som trans och cis, normmedvetenhet, heteronormativitet och intersektionalitet

De tar kränkningarna och våldet på allvar - Uppsala - UNT

HBTQ - normer, kön och sexualitet Vårdgivarguide

Hbtq-diplomeringen går igenom begrepp och normer för att på så vis skapa en förståelse för de konsekvenser det kan innebära att bryta mot heteronormativitet. Utbildningen fokuserar också på de konsekvenser detta kan få för arbetsmiljön och i mötet med hälso- och sjukvården normer och strukturer samt att ordet används för att vad som ifrågasätta anses normalt 6i samhället. När det gäller HBTQ finns det normer gällande könsidentitet, sexualitet och könsuttryck, men andra normer gällande ålder, etnicitet och till exempel funktionsförmåga spelar också in. De personer som lever i enlighe Hbtqi, ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner, personer med queera uttryck och identiteter och intersexpersoner. Homosexuell och bisexuell handlar om sexuell läggning, alltså vem man har förmågan att bli kär i eller attraherad av. Transperson handlar om könsidentitet, om hur man definierar och uttrycker sitt kön

HBTQ, normer och makt - introduktionsfilm

kön, sexualitet och makt. Den är av kvalitativ karaktär och bygger på inter - vjuer med 25 hbtq-ungdomar och 15 berättelser från hbtq-ungdomar som själva skrivit om sina erfarenheter av idrottande. Det empiriska materialet som studien baseras på visar att normer kring maskulinitet, femininitet och heterosexualitet skapar. Många normer är nödvändiga och underlättar samspelet mellan människor, som att stå i kö och räcka upp handen, medan andra normer är begränsande och skapar ojämlikhet. Dessa normer är ofta kopplade till exempelvis diskrimineringsgrunderna och bestämmer och begränsar hur vi får vara beroende på exempelvis kön, ålder eller hudfärg Under utbildningen HBTQ i vård och omsorg får du lära dig om innebörden av olika begrepp som rör HBTQ och arbeta med attitydfrågor rörande kön, sexualitet och ålder inom vård och omsorg. Vi diskuterar de normer som finns kring sexualitet, ålder och kön och ser detta ut ett historiskt samt samhällsperspektiv HBTQ och normkritisk kompetens. Mellan åren 2015-2018 har Region Västerbotten tillsammans med Region Västernorrland, Region Jämtland/Härjedalen och CERUM (Centrum för regionalvetenskap vid Umeå universitet) bedrivit det gemensamma projektet Hbtq och normkritiskt kompetens

Video: Hbtq - Kunskapsguide

Hbtq står för homosexuell (homo), bisexuell (bi), trans och queer. Heteronormen hänger ihop med andra begränsande normer och maktstrukturer i vårt samhälle. Normer kring hudfärg, etnicitet, funktionsförmåga, ålder, klass, längd och vikt påverkar också ens rörelseutrymme Gav ökad kunskap om hbtq-­personers levnadsvillkor och ökad medvetenhet hur normer kan begränsa både verksamhet och bemötande. Så blev det. Hbtq-frågor är en stående punkt på APT, ärendedragningar är avidentifierade, alla nyanställda utbildas, ny litteratur är inköpt och samtalsklimatet har förbättrats Hbtq-handboken är för dig som bor på gruppboende och/eller jobbar på daglig verksamhet. Boken innehåller tips för att starta en samtalsgrupp, en grupp där ni pratar om hbtq, normer och rättigheter. Hbtq-handboken skapades inom Funkisprojektet.Funkisprojektet drevs av RFSL och RFSL Stockholm 2014-2017.Läs mer på Funkisprojektets hemsida. För att beställa Hbtq-handboken eller få den.

Öppna skolan! Om hbtq, normer och inkludering MUC

 1. Hen och den används ibland också i situationer då en persons könstillhörighet är okänd. Queer. Queer kan innebära olika saker. Begreppet grundar sig i kritik mot idéer om normalitet i fråga om kön och sexualitet och hur vi placeras i olika kategorier som alla tar utgångspunkt i heterosexualitet och könsbinaritet som norm
 2. Hbtqi, ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner, personer med queera uttryck och identiteter och intersexpersoner. Homosexuell och bisexuell handlar om sexuell läggning, alltså vem man har förmågan att bli kär i eller attraherad av
 3. NORMER, HBTQ, SJÄLVKÄNSLA OCH ONLINEATTITYD. LÄS MER OM ANDREAS TRE FÖRELÄSNINGAR FÖR UNGDOMAR. GÖR NÅT är ett modernt metodmaterial om allas lika värde, normer och framtidsdrömmar som är framtaget för att enkelt kunna appliceras direkt i din pedagogiska verksamhet för tonåringar och unga vuxna

Unga hbtq-personer riskerar högre grad av ohälsa jämfört med heterosexuella och cispersoner, det vill säga personer vars könsidentitet stämmer överens med det kön man tilldelats vid födseln. Det framkommer i en rapport från Forte (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd) som har sammanställt forskningsläget kring unga hbtq-personers hälsa Barnböcker med HBTQ-tema. Böcker om kön, kärlek och normer behövs i alla åldrar. Därför har vi samlat några tips på barnböcker med HBTQ-tema. De handlar om olika familjekonstellationer, funderingar kring kön och tankar om kärlek HBTQ-ministern tackade Pride för brytande av normer. Under måndagen öppnade Stockholm Pride sitt seminarie- och debatt-center Pride House. HBTQ- och jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (mp) tackade för att veckan bryter heteronormen Hbtq - normer, kön och sexualitet. Online. Det här är en utbildning för att öka medvetenheten i frågor om hbtq (homosexuella, bisexuella, transpersoner och queer-personer). Område Bemötande och etik. Kurstyp E-kurs. Hbtq-diplomering - påfyllnad/intro Désirée Sandström och Victoria Teodorsson från RFSL Skaraborg pratade om HBTQ (homo, bi, trans, queer), normer och bemötande. På plats fanns gymnasieelever, lärare, representanter från vård och omsorg, förskola, kultur samt fackliga företrädare

Många unga hbtq-personer utsätts för diskriminering, våld och trakasserier och vågar eller kan inte vara öppna med sin läggning eller könsidentitet, något som kan leda till psykisk ohälsa eller undvikande beteenden, dvs. man deltar inte i sammanhang där man riskerar utsatthet För det tredje förordas ett stärkt och fortsatt normkritiskt arbete och hbtq-kompetens genom verksamhetsanpassade utbildningar. Detta utvecklingsarbete bör länkas till ett bredare normkritiskt arbete som också inkluderar exempelvis normer kring etnicitet och funktionsnedsättningar Om hbtq, normer och inkludering i årskurs 7-9 och gymnasiet, som är framtaget av MUCF tillsammans med RFSL Ungdom. Utbildningarna genomförs som en del av myndighetens uppdrag från regeringen att främja en tryggare skolmiljö för unga hbtq-personer. Kostnad och lokal. Utbildningarna är gratis I Sverige är normen att vara heterosexuell, men studier visar att det är vanligare än någonsin tidigare att vara öppen med en annan sexuell läggning eller könsidentitet än vad som är normen. Ung och hbtq riktar sig till ungdomar på högstadiet och gymnasiet och syftar till att beskriva forskningsläget om hur det är att vara ung hbtq-person i Sverige i dag Emil är den ultimata föreläsaren för de grupper som besitter grundläggande kunskaper inom hbtq-frågor men vill lära sig mer med fokus på ohälsofaktorer, normer inom hbtq-spektrumet och hbtq-personers kulturarvsskapande och subkulturer

Hbtq - homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner

 1. Att genomföra en hbtq-certifiering är ett strukturerat och målmedvetet sätt att förbättra såväl arbetsmiljö som bemötande. Fokus för hbtq-certifieringen är hbtq-personers livsvillkor, normer kopplade till kön och sexualitet, samt vad ett hbtq-kompetent bemötande innebär. Några av Region Värmlands verksamheter är hbtq-certifierade
 2. Naturligtvis behöver vi normer i samhället, men frågan är vilka normer vi vill ha. Det är fyra år sedan Hallonbergens bibliotek blev det första hbtq-certifierade biblioteket. Sofie Samuelsson har sammanställt skriften Normkritik, hbtq och folkbibliotek - Ett försök som behandla
 3. Hbtq, normer och makt - ett klasstumsmaterial för årskurs 7-9 och gymnasiet, Forum för levande historia. Normutmanande arbetssätt - information och övningar för pedagoger. Upptäck normer - övningar att göra med elever. Normer vs. rättigheter - övningar att göra med elever. Normer, sex och relationer - övningar att göra med eleve
 4. Genom ökad kunskap och diskussion får du i denna utbildning verktyg för att förändra strukturer och bli mer norm medveten i syfte att öka hbtq-personers förtroende för socialtjänsten. Webbutbildningen är tänkt att genomföras gemensamt i arbetsgruppen under ledning av en eller två personer som utsetts att hålla samman utbildningsinsatsen
 5. Ung och HBTQ, Forte 2020. Informationsfolder som riktar sig direkt till unga. Olika verkligheter. Unga HBTQ-personer om sina livsvillkor, MUCF 2019. Rapport. Hälsa och livsvillkor bland unga HBTQ-personer, Richard Bränström för Forte 2018. Rapport och forskningsöversikt. Öppna skolan! Om hbtq, normer och inkludering i.

Missbruksvården behöver ökade kunskaper om hbtq-personers

Handlingsutrymmet kan vara mindre för en hbtq-person, och det yttrar sig exempelvis i hur personen väljer att prata om sitt liv. På en arbetsplats anpassar sig många till den stämning och jargong som råder, ofta utan att vi reflekterar över det. Men det finns en risk för begränsningar för den som inte lever enligt normen Det fiffiga med hbtq-certifieringen är att, även om fokus ligger på hbtq-frågor, så är det ett tillfälle att diskutera och reflektera över normer och bemötande även i ett bredare perspektiv. På så sätt skapar vi förutsättningar för ett respektfullt bemötande av alla kunder och medarbetare. Förklaring av ord och begrepp Hbtq

High school-erotik när "Magisterlekarna" blir film | MovieZine

Normer och stereotyper En norm är en oskriven regel eller förväntning som anses som det normala i en grupp. Normerna styr vilka egenskaper värderingar eller beteenden som är accepterade. Dessa normer styr hur vi age-rar i olika situationer, men de styr också hur vi uppfattar oss själv Hbtq-rättigheter är mänskliga rättigheter Debattörerna: Med långsiktigt arbete minskar vi hotfulla och diskriminerande normer Nyheter HBTQ, normer och bemötande - en utbildning reVamp på årets Skolsköterskekongress, Stockholmsmässan 14 -15 april Fler faktorer än kön i styrelser? Om vilka personer som sitter på beslutsfattande poster reVamp i Almedalen Why are you here 2015 Vad är det för skillnad på jämställdhetskonsulter och jämlikhetskonsulter? Vilken roll väljer du? - om omedvetna val och. HBTQ och hetero. Ett ord som ofta hörs när man pratar om sexualitet är HBTQ. HBTQ har med sexualitet att göra och är ett samlingsbegrepp för Homo, Bi, Trans och Queer. Här kan du läsa vad det betyder. En homosexuell person tänder på och/eller blir kär i personer av samma kön HBTQ står för homosexuell, bisexuell, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter. H:et och B:et handlar om sexuell läggning, d.v.s. vem man har förmåga att bli kär i och attraherad av. Men T.et handlar om hur en definierar och uttrycker sitt kön

I många fall kan normer vara något positivt, t ex skapa ordning. Ett exempel är att vi står i kö till kassan i mataffären. Andra normer, t ex de som rör utseende, språk eller sexualitet kan påverka negativt, genom att de leder till dåligt bemötande eller diskriminering för de som inte passar in i normen Hbtq - normer, kön och sexualitet är en webbutbildning som vill lyfta ämnet hbt och inspirera till reflektion. Utbildningen är ett led i att utveckla hbt-kompetensen hos alla medarbetare. Den tar cirka 30 minuter och vänder sig till alla som är anställda i Region Stockholm eller hos arbetsgivare som har avtal med landstinget Norm(kritik) 8 Kön och genus 9 Sexualitet 12 Förhållningssätt 13 Styrdokument 14 Stöd och finansiering 15 Direktiv, uppdrag och överenskommelser 15 detta verktyg för hur vi bör arbeta med normkritik och hbtq-perspektiv i vår verksamhet och inom våra verksamhetsområden Normer och hbtq är en viktig del av sex- och samlevnadsundervisningen. Men enligt Skolinspektionen finns det en kompetensbrist hos lärarna inom området. Vad krävs för att skapa bra undervisning i ämnet? Västra skolan i Falun är hbtq-certifierad och har under flera år haft ett särskilt fokus på hbtq och normer i undervisningen Lärlabbet : Sex och samlevnad - normer och hbtq : Normer och hbtq är en viktig del av sex och samlevnadsundervisningen. Men enligt Skolinspektionen finns det en kompetensbrist hos lärarna inom området. Vad krävs för att skapa bra undervisning i ämnet? Västra skolan i Falun är hbtq-certifierad och har under flera år haft ett särskilt fokus på hbtq och normer i undervisningen

Kunskapsguiden. På Kunskapsguiden samlas Socialstyrelsens utbildningar, poddar och andra verktyg kring HBTQ.. Att synliggöra normer i socialtjänsten - med ett hbtq-perspektiv. Socialstyrelsen har i februari 2018 publicerat en webbutbildning om normer utifrån ett hbtq-perspektiv Att kämpa för rättigheter och mot begränsande normer. Ett historiskt perspektiv på hbtq, normer och makt. Forum för levande historia ska vara en resurs för l.. normer och strukturer samt att ordet används för att ifrågasätta vad som anses normalt 6i samhället . När det gäller HBTQ finns det normer gällande könsidentitet, sexualitet och könsuttryck, men andra normer gällande ålder, etnicitet och till exempel funktionsförmåga spelar också in. De personer som lever i enlighe Hbtq: Förkortning och samlingsbegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queerpersoner. Vem som helst kan vara hbtq-person och hbtq-personer finns överallt där det finns människor. Heteronormen: En norm som utgår från att alla är heterosexuella och att heterosexualitet är en förutsättning för att leva ett gott och normalt liv

Checklista - bli bra på hbtq-frågor Ledarn

HBTQ-rörelsen arbetar för att förbättra villkoren för personer som inte följer den heterosexuella normen. Personer som inte är heterosexuella har länge ansetts avvikande och konstiga i samhället Vill ni lära er mer om hbtq och normer? Läs mer. For newly arrived, asylum seeking and undocumented LGBTQ-people. Newcomers is a network for LGBTQ asylumseekers, refugees and others who are new to Sweden. We arrange social activities and try to be helpful in any other way we can

Materialet handlar om sex och kärlek men också om relationer, normer, jämställdhet och hbtq - något som unga uppger att de önskar mer kunskap om enligt undersökningen UngKab från Folkhälsomyndigheten Fokus ligger på hbtq-frågor, men certifieringen hjälper oss att reflektera över normer och bemötande även i ett bredare perspektiv. Certifieringen omfattar hela verksamheten på Biblioteken i Malmö och all personal har fått en hbtq-utbildning HBTQ: Ett samlingsbegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queer. Heteronorm: En norm som utgår från att alla är heterosexuella och antingen kvinna eller man (inga andra alternativ finns) HBTQ - böcker bortom normen innehåller en genomgång av HBTQ-litteraturens historia och många tips på böcker från olika genrer. En sak har de gemensamt: De handlar om kärlek, begär och identiteter bortanför heteronormen Under 2016 och 2017 genomförde kommunen ett pilotprojekt där vi hbtq-certifierade fem av våra verksamheter genom RFSL. Kommunen vill fortsätta arbetet med normer och håller nu på att ta fram en egen modell för diplomering inom Hbtq- och normarbete för våra medarbetare

Hbtq - normer, kön och sexualitet - sll

 1. Normkritik handlar om att synliggöra normer som kan exkludera vissa personer. Detta kan göras genom att, exempelvis, sätta namn på och prata om dessa normer. I diskussioner och övningar är det bra att ställa öppna och neutrala frågor som kan utmana normer och därmed inkludera de elever som bryter dessa normer
 2. Och för att möta alla människor oavsett kön, sexuell läggning och könsidentitet så måste vi ha koll på HBTQ specifikt och normer i allmänhet. Med engagemang och övertygelse om alla människors lika värde driver Anchela arbetet med att skapa en inkluderande organisation och en kommun som har plats för alla
 3. Värderingsövningar Jämställ
 4. Normino - onlinespel om normer och hbtq SRHR
 5. Öppna fritidsverksamheten MUC
 6. Hej och välkommen till Normino - ett spel om hbtq och normer

HBTQ - NORMER & MAKT - Logga in Gratis i skola

 1. HBTQ - Göteborgs Sta
 2. HBTQ, normer & makt introduktionsfilm - YouTub
 3. HBTQ och normkritisk kompetens - regionvasterbotten
 4. Introduktion till hbtq & normer Social utvecklin
 5. Hbtq-diplomering - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregione
 6. Hbtqi - RFSL : RFS
 7. Jämlik vård (fördjupning) - 1177 Vårdguide
Normkreativitet i förskolan – om normkritik och vägar tillKapitel 4: Steriliseringsfrågan; politik och praktikVi kan inkludering och mångfaldsarbete! | KonsultNär kärleken är en dödsfälla
 • Veranstaltungen nürnberg.
 • Höchste gewinnchance rubbellose.
 • Hjärt lungfonden linköping.
 • Cluedo spel svenska.
 • Fejka hes röst.
 • Mff flagga.
 • Röka cigarr.
 • Vad betyder metaetik.
 • Efter bröstförstoring svullnad.
 • Spricka i knä brosk.
 • Agostea karlsruhe eröffnung.
 • Cykelbutik göteborg.
 • Leipzig institut für zukunft.
 • Chlamydia symptoms female.
 • Månadslön byggnadsarbetare.
 • Extra pass polisen.
 • Halvmaraton.
 • Hur återvinns elektronik.
 • Hotel california chords.
 • Homeaway kundtjänst.
 • Vårdcentral östermalm karlavägen.
 • Kickbox weltmeister liste.
 • Betald ledighet vid 60 årsdag.
 • Dramalekar för barn.
 • Stil assistans lön.
 • Mässa religion.
 • Silvergames.com shooting games.
 • Ladda upp cv på arbetsförmedlingen.
 • Forsbergs fritidscenter kalmar.
 • Chrissy teigen child.
 • Vita kläder som gulnat.
 • Dog breed selector test.
 • Oxidaspositiva bakterier.
 • Livet efter dig engelska.
 • Spela in skärm samsung s8.
 • Ilska symtom.
 • Cut åland.
 • Cervera butiker.
 • Service vattenskoter pris.
 • What is cross sectional study in research.
 • Alpaca garn mönster.