Home

Trvk bro 11 bilaga 5

TRVK Bro 11 3 Supplement 1 2014-10-23 TRV 2014/82131 A.1.2.4 TRVR Bro I anslutning till TRVK Bro finns även publikationen TRVR Bro som innehåller råd och förklaringar i anslutning till TRVK Bro. Indelningen i delar och rubriker är samma i TRVR Bro som i TRVK Bro. Under vissa rubriker finns det tillhörande innehåll endast TRVR Bro 11 . Publ nr 2011:086. 8 - Maskindrivna öppningsbara broar av typerna klaffbro, svängbro, lyftbro eller rullbro med normala utformningar. - Rörbroar enligt TRVK Bro, J.1. - Tillfälliga byggnadsverk enligt TRVK Bro, K. - Byggnadsverk enligt TRVK Bro, L. - Förbättringsmetoder beskrivna i TRVK Bro, M och TRVR Bro, M Dokumentet ersätter TRVK Bro 11 (TRV publ. 2011:085). Dokumentet ska tillämpas för alla entreprenader med förfrågningsunderlag daterade från och med den 1 januari 2017. Bilaga 5 Korrosionshänsyn för stålprofiler neddrivna i jord 344 Bilaga 6 Tjälskydd för rörbroar 346 Trvk bro 11 bilaga 5. TRVR Bro 11 Traikverkets Bilaga 101 Litteraturförteckning A.1.5 . Tillämpning av TRVK Bro och TRVR Bro i olika entreprenadformer . A.1.5.1 Allmänt 5. TRVK Bro 11, bilaga 3, 3.2 ska vid tillämpning av nya del A ändras enligt följande. a_ Första styckets lydelse ändras till En sammanställningsritnin . TRVK Bro 11. TRVK Bro 11 ersätter TK Bro 11. Publikationsnummer TRV publ 2011:085. Till TRVK Bro 11 finns även råd i TRVR Bro 11. Kontaktperson: Ebbe Rosell. 2013-10-10 TRVK Bro 11 och TRVR Bro 11 reviderad TRVK Bro 11, del A (pdf-fil, 342 kB) Revidering avseende ändrad publikation för bärighetsutredningar samt med anledning av reviderad.

TRVK Överdäckning är en bilaga till Trafikverkets Krav för Tunnel (TRVK Tunnel 11) och kompletterar denna. Bilagan får inte användas fristående, utan ska alltid åberopas och användas tillsammans med TRVK Tunnel 11. TRVK Överdäckning ska användas för nybyggnad och förbättring av tunnlar som utgör överdäckningsanläggning * TRVK Bro 11 (publ. 20122:085) och TRVK Bro 11 (publ. 2011:086). * Myndighetsföreskrifter angivna i TRVK Bro 11, A.1.2.2 * Litteraturförteckningen i bilaga 1 till TRVK Bro 11 * VVK Brounderhåll (publ. 2012:020) * TRV AMA Anläggning 10 Publ: 2011:102 * TRV AMA Anläggning 10 Rev 2 publ: 2012:21

Dokumentet ska vid dimensionering av broar användas tillsammans med TRVK Bro 11 (1) och för dimensionering av tunnlar tillsammans med TRVK Tunnel 11 (2), för vägar tillsammans med TRVK Väg (3) och för järnvägar tillsammans med BVS 1585.005 (4). Projektering enligt kapite TRVK Bro 11 ; BFS 2013:9 HIN 3 - Boverkets föreskrifter och allmänna råd 5.a Bilaga Vatten och avlopp, Objektkodlista VA.pdf (68,97 KB) 5.b Vatten och avlopp, Bilaga Rutiner för servisanmälan rev 2.pdf (69,85 KB) 6. Trafik och gata Expandera. 6.1 Processmetodik.pdf (4,53 MB

Sektionsredd 1,5 m. Tårplåt med strukturfärg för bra grepp. Skarvbara i bredd i önskat antal. Räcke med fotlist som uppfyller EN13374-A. FEM-beräknad. Uppfyller belastningsklasserna BK1, BK2 och BK3. Specad för upp till 24 tons axeltryck. Uppfyller Trafikverkets TRVK Bro 11. Fritt upplägg upp till 6 m beroende på underlag. Vikt 1850 kg * Motsvarar de i TRVK Bro 11 angivna HHW med 100 respektive 50 års återkomsttid samt i övriga normer där de anges. Följande dimensionerande regn för översvämningssäkring ska gälla: Byggskede år 2018-2026. Driftskede år 2026-2150. Regnvolym på 2 timmar 150 mm 180 m

KRAV Krav Brobyggande - Trafikverke

Trvk bro 11 bilaga 5 - bilaga 5 korrosionshänsyn för

Fråga: Enligt Bilaga D i SS-EN 1990 kan man (som jag tolkar det) använda både normalfördelning eller log-normfördelning för bestämning av ett karakteristiskt värde. I EKS 11 står det att tabell D.1 inte får användas, utan Tabell B-5 gäller som värden på fraktilfaktorn, dock tolkar jag det som att resten av bilaga D får tillämpas -SS-EN 1993-5 (Pålar och spont) -SS-EN 1997-1 (Allmänna regler för geokonstruktioner) -SS-EN 10 219-1 och -2 - Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling AFS 2001:9 Hamnarbete - Sponthandboken T18:1996 - TRVK (Trafikverket) Bro 11 med supplement 1 (TRV publ nr 2011:085) - TRVR Bro 11 med supplement 1 (TRV publ nr 2011:086

TRVK Bro 11 Supplement 1 (TRV 2014/82131) Design Requirements: Krav Brobyggande (TDOK 2016:0204), TRVK Bro 11 Supplement 1 (TRV 2014/82131) Stolpavstånd (m) 1.8 / 2.0 Post spacing (m) 1.8 / 2.0 Konstruktionshöjd (m) 1.65 Construction height (m) 1.65 Övrigt: Kan användas tillsammans med alla typer av broräcken med en arbetsbredd på max 1. Toleranser ska vara enligt HMK-Ge:D, bilaga F. Gata och trafik. 3 • TRVK Bro 2011 • TRVK Tunnel 2011 • Vägmärkesförordningen (2007:90) • Regler för Grävning i allmän mark, Vändplats renhållning Radie 11 meter Radie 9 meter Inga snövallar får lämnas I Bro 20091 finns föreskrivet om styvhetstal som hänvisas till plattgrundläggningsboken kap 2.23 [1]. Det är borttaget i den nya TRVK Bro 112. 1.2 Syfte Syftet med examensarbetet var att studera hur bottenplattans styvhet påverkar pållaster och jämföra detta med de råd och praxis som finns vid dimensionering av pålgrupper inom bro

Tekniska krav och råd - Trafikverke

TRVK Överdäckning 12 - sundbyberg

 1. Dok-ID Version Dokumenttitel Dokumenttyp Dokumentdatum Status; TDOK 2016:0204: 3.0: Krav Brobyggande: KRAV: 2019-06-05: Gällande: TDOK 2016:0204: 2.0: Krav Brobyggand
 2. Läs, bro'! Utvärderingen Region Örebro län 5 Förord Läs, bro'! var det ambitiösa läsfrämjandeprojektet med det kaxiga namnet. Kanske var det lite väl överambitiöst
 3. st 28 dagar gamla. Förberedelser Om en förberedning av underlaget krävs, rekommenderas rengöring med borste eller högtryckstvätt
 4. Upplands-Bro kommuns webbplats. Upplands-Bro ligger i hjärtat av Mälardalen och är en av Storstockholms naturskönaste kommuner
 5. Enligt Trafikverket TRVK Bro 11 så kan stålsort 1.4462 enligt SS-EN 10088 användas i korrosivitetsklass C5-M utan ytbehandling för korrosionsskydd. EN 1.4462 är ett svetsbart material. Används för pelarinfästning (grundskruv), styrdubb, montage, dragstag, armeringsskarv m.m. Kan även levereras i färdigkapade längder mot beställning

Konstbyggnader - Ume

Ändringslogg..11 Bilaga 1 Måttbenämningar Bilaga 2 Projektbenämningar och koder Bilaga 3 Jordbank Bilaga 4 Bergbank Bilaga 5 Jordskärning Bilaga 6 Kombinerad jord- och bergskärning Bilaga 7 Bergskärnin Bilaga 7 269 Uppföljning av Trafikverkets totalentreprenader Ett flertal innovationer inom produkter och processer har provats i de 11 entreprenaderna men det är ett litet underlag och man kan därför inte i studien dra några generella slutsatser om hur mycket totalentreprenadformen direkt gynnar ab-broar samt massåtervinnig Bilaga: Mark och yttre VA, Tekniska anvisningar Augusti 2019 • Schaktarbeten mindre än 5 meter från träd eller annan vege- tation som ska bevaras, ska genomföras med stor försiktighet så Trafikverkets tekniska krav för vägkonstruktion, TRVK Väg Sjövägmärken ska vara utformade i enlighet med bilaga 1-5. Allmänna råd . Vid dimensionering av sjövägmärkets bildbärare och stöd- konstruk tion bör Boverkets konstruktionsregler tillämpas. 11 § Om det är lämpligt får sjövägmärken hållas belysta. Allmänna råd . Innan belysningen sätts upp, bör skylthållaren samråda me 5 RITNINGAR 11 5.1 Normalsektion 11 5.2 Planritning 11 5.3 Profilritning 11 5.4 7 KOSTNADSJÄMFÖRELSE 12 8 SLUTSATS 13 9 FIGURFÖRTECKNINGAR 14 10 REFERENSER 15 11 Bilaga 1a Kalkyl 17 12 Bilaga 1b Effektanalys 22 13 Bilaga 2 Normalbestämmelser 35 14 Bilaga 3 PMS Objekt 39 TRVK - Trafikverkets.

CE-märkt för Klass II enligt EN 1504-2 och godkänd enligt AMA Anläggning 17 och TRVK Bro 11. Penetrationsdjup: Klass II: ≥ 10 mm: Torktäthetsklass: Klass I: > 30%: Densitet: 900 kg/m³: Lagring: Sista förbrukningsdatum för varje batch visas på produktetiketten. Lagras frostfritt, ej över +30°C: Förpackning: 25 kg fat (ca 27,5 liter. I bilaga 5 redovisas spårutformning på Mälarbanan efter 2017, då fyrspåret Barkarby - Kallhäll och Citybanan planeras vara inkopplade. Figur 2.1.1 Översiktskarta, Mälarbana för lagning av skadade betongkonstruktioner t ex parkeringsdäck, broar, kajer, skorstenar, vatten- och avloppsledningar samt industrianläggningar; Egenskaper. enkomponent . Hänvisning. exponeringsklass XC4, XD3, XF4, XS3, XA2 enligt EN 206-1; produkten uppfyller Trafikverkets krav enligt aktuell version av TRVK Bro och TRVAMA Anläggnin

Teknisk handbok - Täby kommun - Täby kommu

 1. TRVK Bro 11 TRVK Bro är ett trafikverksdokument som innehåller Trafikverkets tekniska krav vid dimensionering och utformning av broar och vissa andra i TRVK Bro angivna byggnadsverk TRVK Bro 11 / Trafikverket TRVR Bro 11
 2. Uppfyller Trafikverkets tekniska krav i TRVK Bro 11. Tack vare en flexibel infästningslösning kan trafikbron byggas ihop modulärt i olika bredder för att passa som alltifrån gångpassage upp till fordonsöverfart med valfri bredd. Snabbmonterat skyddsräcke med fotlist som uppfyller EN 13374-A. Trafikbro • Totallängd 10m
 3. 1 Första utgåvan 2015-11-20 2 Standardiserad manöverbyggnad inkluderad som bilaga 2016-09-14 TRVK Väg 2011 5/39 Bilaga 4.2 Rumsbeskrivning manöverbyggnad Bilaga 4.3 Dörrförteckning manöverbyggnad Bilaga 4.4 Rambeskrivning VVS Bilaga 4.5 Rambeskrivning El- och telesystem Bilaga 4.6 Planritning manöverbyggnad
 4. Del 2: Broar, utgåva 1 . EN 1993-2 :2006 . 19 : SS-EN 1993-5 Eurokod 3 - Dimensionering av stålkonstruktioner - Del 5: Pålar och spont, utgåva 1 . EN 1993-5:2007 . 29 : SS-EN 1994-1-1 Eurokod 4 - Dimensionering av samverkanskon-struktioner i stål och betong - Del 1-1: Allmänna regler och regler för byggnader, utgåva 1 . EN 1994.
 5. DC Bro 4000 Utgåva 1 2015-12-11 www.dahlgrenscement.se DC Bro är framtagen för att leda vatten eller som GC-port. Den är konstruerad för att klara laster från järnväg, Malmbanan och väg. Bilden visar bara produkttyp och är inte en DC bantrumma bro
 6. Artikelnr. Artikel Leveransform ca förbrukning; 01806-004: StoCryl HG 200: 20 liter hink: 0,5 - 1,0 l/m² som impregnering: 01806-002: StoCryl HG 200: 120 liter fa
 7. broar 120 kN 72kN q fk FV 30-200 4,4 kN/m 2 26kN FV 30-223 4,3 kN/m2 28kN FV 30-246 4,2 kN/m2 30kN FV 30-269 4,1 kN/m2 32kN FV 30-292 4,1 kN/m2 35kN FV 30-315 4,0 kN/m2 37kN Överbyggnaderna är ej s.k. klassningsberäknade enligt Trafikverkets definition i TRVK Bro 11 B.2.5: Bärighetsberäkning av byggnadsverk utsatta för last av gång- oc

Trafikbro WORXSAF

Bilaga 2, 7 och 11. Bilaga 8. Protokoll. 9 december 2015. Dagordning. Handlingar. Protokoll Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst) Ett hållbart Upplands-Bro; Om kommunen; Politik och beslut. Kommunfullmäktige; Kommunstyrelse. Kommunstyrelsen - Arkiv för protokoll och handlingar. Trygghetsutskott. • I bilagan G ges (frivilliga) toleranser som bara har betydelse. för brukbarheten och byggandet. 11 2012-01-27. Tillämpningsstandarden SS 13 70 06 • Ännu inte utgiven • IIstället täll t för fö en nationell ti ll bil bilaga till SS SS-EN EN 13670 (som standarden pratar om) • Till största delen informativ - dvs den talar om vad. 12HA1 Broar för spårbunden trafik. 12HA1.1 Inledning; 12HA1.2 Spårvagnslast SPV 1; 12HA1.3 Spårvagnslast SPV 2; 12HA1.4 Arbetståg; 12HA1.5 Lastens inverkan i vertikal led; 12HA1.6 Lastens inverkan i horisontell led; 12HA1.7 Gångbana överlast; 12HA1.8 Olyckslaster; 12HA1.9 Nedböjning och svängningar; 12HA1.10 Övriga laster; 12HA1.11. pm bro.docx 4.3 Bilaga 5: Breddning av befintlig bro En ny bro byggs direkt söder om befintlig bro. Gång- och cykelbanan på befintlig bro behålls i nuvarande läge. Körfältens läge över bron behålls i princip och angöring samt gångbana placeras längst söderut på ny bro med angöring delvis på den befintliga bron - TRVK Bro - TRVR Bro - AMA anl 2017 - Ålands byggbestämmelsesamling 3. Ekonomi Budget upprättas enligt de granskningsaktiviteter som Bjerking visar i sin tidplan och handlingsförteckning. Av konsulten för uppdraget upprättad budget, se bilaga 2. 4. Tider 4.1.Leveranstid Enligt bifogad tidplan 5. Dokumentatio

Styrande dokument - Österåkers kommu

Erbjudandena i denna bilaga gäller 30 mars-2 april och kan ej kombineras. med andra rabatter och avtal. Med reservation för felskrivning. RÄNTA. 1,95%. på alla bilar. 30/3 - 2/4! Öppet: Torsdag-fredag 9-18, lördag 11-16, söndag 11-15. Mästergatan 1, Enköping 0171-855 00. Klövtorpsvägen 2, Bro 08-584 808 30 mollerbil.s 5 Figur 2.1: Gränsvärden för vertikal nedböjning av tåglast, från SS-EN 1990, Figur A2.3. Figur 2.2: Vinkeländring vid broände, SS-EN 1990, Figur A2.2. a)b) Figur 2.3: a) Krav på vinkeländring vid broände relateras till avståndet h(m) från rotationscentrum till räls överkant, enligt TRVK Bro 11, B.2.3.1j

SS-EN 1990 - Svenska institutet för standarder, SI

 1. 11.5 Bilaga 5 Hållbarhetsprogram för Hästen 4 m fl.pdf (7.83 MB) 11.6 Bilaga 5 Undersökning om betydande miljöpåverkan för Hästen 4 m fl.pdf (0.77 MB) 13.1 Detaljplan för fastigheterna Viggbyholm, tjänsteutlåtande.pdf (1.69 MB) 13.2 Bilaga 1 Plankarta med bestämmelser 2020-05-18.pdf (366.01 KB
 2. SS 227000, SE TRVK bro 11J.2.5.1 BVS 585:18, Trummor och Ledningar. Normer för diameter 2500: Handlingar upprättas för varje objekt. TRVK Bro 11. Svensk standard för broelement SS-EN 15050:2007+A1:2012. Exponeringsklasser: Standard: XC4, XF3. Marina miljöer antas inte råda. Andra exponeringsklasser enligt kundönskemål. Kontroll
 3. Kommunfullmäktiges beslut Kf § 113 daterat 2009-11-26; Taxa enligt miljöbalken; Taxa enligt miljöbalken, Bilaga 1; Taxa enligt miljöbalken, Bilaga 2; Taxa enligt miljöbalken, Bilaga 3; Taxa enligt miljöbalken, Bilaga 4; Taxa enligt miljöbalken, Bilaga 5; Taxa enligt livsmedelslagen; Taxa enligt strålskyddslage

Bilaga 5 Förteckning över remissinstanser avseende betänkandet Lärling - en bro mellan skola och arbetsliv (SOU 2010:19) och promemorian Skolans och arbetsmarknadens regler vid Prop. 2010/11:104 5 Härigenom föreskrivs i fråga om skollagen (2010:800 Reviderad 2017-03-01 Teknisk beskrivning för grävning 5 (19) och andra åtgärder i allmän platsmark För handläggning av schakttillståndsansökan med tillhörande dokument och erforderliga besiktningar tas en administrativ avgift ut, se bilaga B. För att schaktansökan ska vara komplett krävs följande uppgifter: Beställar 5.1.2.4 Ballastfritt spår.. 42 5.2 Resultat för underhållskostnader..... 42 5.3 Resultat av kostnader för metod 1 och 2.. 44 5.3.1 Resultat av teorin och uträkningar från referensobjekt fö

10.11 10.50, 26.110, 26.150, 90.110, 90.140, 90.30 Stockholm Upplands Bro MELLANLAGER FÖR FA PÅ HÖGBYTOR Avfall - mellanlagring farligt avfall 90.50 Stockholm Upplands- 5(116) Stockholm Sollentuna LANTZ JÄRN & METALL AB Avfall - mekanisk bearbetnin Bilagor 2019. 1 Nyckeltal för psykiatri 2 Nyckeltal för vårdcentraler 3 Patientenkätsvar somatisk specialistvård . 3:1 Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) 3:2 Geriatriska klinikerna 4 Patientenkätsvar psykiatri 4:1 Allmänpsykiatri och ätstörningsvård 4:2 Patienter under 18 år 5 Tillgänglighet 5:1 Barn- och ungdomspsykiatriska.

Video: Extern visning av Dokumentcenter - Trafikverke

SS-EN 1991 - Svenska institutet för standarder, SI

provgropar. Groparna grävdes med 5 meters mellanrum, 0,3x0,3 meter stora och med ett djup av 0,45-0,5 meter. Provgroparna var belägna på kanten till slänten ner mot ån (fig. 3 och fig. 5). Grop nr. 1 är belägen 5 m SSV från den nuvarande brons släntfot. Fig. 3. Provgropar och den nuvarande bron. Bilden tagen mot NNÖ Bilaga 5:3 klassningstabell+ fältanteckningar (pdf, 2.7 MB) Bilaga 5:4 PM geofysik inkl bilagor (pdf, 68.1 MB) Bilaga 5:5 Samtolkning (pdf, 1.1 MB) Bilaga 5:6 Samtliga Analysprotokoll (pdf, 1.1 MB) Bilaga 6. Teknisk rapport - undersökning av jord och vatten (pdf, 7 MB) Bilaga 7. Teknisk rapport grundvatten (pdf, 9.6 MB) Bilaga 9 Bostadsrättsföreningen Bällsta Bro (arg nr 769604-7955) ARSSTÄMMOPROTOKOLL Bostadsrättsföreningen Bällsta Bro (bilaga 5). 6 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet 11 Beslut i anledning av föreningens resultat enligt den fastställd 13.5 11.6 13.2 13.0 8.4 12.7 8.3 9.7 7.4 9.6 10.2 4.1 3.8 3.8 5.4 5.8 10.8 11.3 4.1 6 9 3.5 8.7 3.2 7.8 3.9 9.7 5.0 10.6 9.8 6.5 21.0 9.9 9.9 3.8 Tröskelhöjd +1,4 5.3 23.7 24.6 21.1 S trömsån t r ö m s å n en 0 - -2,0 - -3,0* - -1,9 - -1,0 - -0,45 - +1,4 klacken överkant +0,55 klacken underkant Inmätning av Strömsån bottenprofil 2008.

TRVK Apv, Trafikverkets tekniska krav för Arbete på vä

BRO, UPPLANDS-BRO KOMMUN Mathias Rantanen Samhällsbyggnadschef Upplands-Bro kommun Henric Carlson 0 5 10 20 30 40 50 100 meter 2016-10-24 2015-01-15 - 2015-02-23 2016-12-07 - 2017-01-23 PLAN- OCH BYGGLAGEN1987:10, ÄPBL 2017-11-14 Bilaga till detaljplan som vann laga kraft 2018-03-14, KS 15/0018 2017-12-20 2018-03-14 2033-03-14. NR 1402. 11. MÖDRAVÅRD 9 12. SMÄRTA 10 13. ÖRON - NÄSA - HALS 10 14. ÖGON 11 15. ÖVRIGT 12 Bilaga. 5 SOSFS 2015:7 1. MUN OCH SVALG Indikation Godkända läkemedel ATC-kod Anmärkning 1.1 Hög kariesrisk i samband med muntorrhet Natriumfluorid A01A A01 Sugtabletter, tuggummi Prop. 2009/10:170 Bilaga 4 191 föreningen, Svenska väg- och vattenbyggares riksförbund, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, Sveriges Arkitekter, Sveriges Bostads BILAGA 5 - EKONOMISKA KONSEKVENSER.. 208. Sida 6 (214) Sammanfattning Rapporten utgörs av en Beläggningssystemet står för endast 1,5-2 procent av totalkostnaden för en bro som antas ha EBE.11). Beträffande exponeringsklasser för inverkan av miljö definieras, enligt SS EN 206-1,.

Extern visning av Dokumentcente

15 BILAGA 1, REFERAT AV DOMAR 125 15.1 Avloppsvatten 125 15.2 Rättskraften i ett tillstånd 126 15.3 Verksamhetsutövarens bevisbörda 127 15.4 Uppenbarhetsrekvisitet (11 kap. 12 § MB) 128 15.5 Rensning 131. NATURVÅRDSVERKET Handbok 2008:5 Vattenverksamheter 9 Läsanvisning Detta är en handbok som beskriver hur bestämmelserna om vattenverksam Bilaga 5. Mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik Kapitel 11, och i Kapitel 12 tas etik och sociala aspekter upp. En bro mellan forskning och klinisk verksamhet. Studentlitteratur; 2006. 7. Levi R. Vettigare vård

23 och 26 §§ samt bilaga 1, bilaga 3 och bilaga 5 ska ha 11 SS-EN 1991-2 Eurokod 1 - Laster på bärverk - Del 2: Trafiklast på broar, utgåva 1 EN 1991-2:2003 6 SS-EN 1992-1-1 Eurokod 2 - Dimensionering av betongkonstruk-tioner - Del 1-1: Allmänna regler och regler för byggnader, utgåva Bilaga 5: Resultat från försök på betongfabrik Bilaga 11: Rekommendationer för utförande av vanlig slitbetong..... 1 Bilaga 12: Lämpligt betongrecept beläggningen på broar är idag olika lager av asfalt på ett tätskikt som skall skydda betongen Bilaga 1-5 Tunneln i plan och profil. 4 (31) 1 Bakgrund och syfte Genom projektet Stockholms Ström, bestående av ett femtiotal delprojekt i Dessa handlingar, TRVK Tunnel 11 (krav), och TRVR Tunnel 11 (råd) har delvis legat som underlag för dimensionering av anläggningen Lugnt och synnerligen ogenerat läge i Ekeby vid Drottningdal. Generös gårdsbild med två bostadshus med en totalyta på minst 276 m². Utmärkt som generationsboende eller /.. Filnamn: 2140-P11-12-00005_Bilaga_5 Utskriftsdatum: 2019-09-02 5(24) 2 Massor 2.1 Definitioner Entreprenadberg är benämningen på sprängstenen som uppkommer som schaktmassor vid sprängning i bygg- och anläggningsprojekt (SGU, 2014). Entreprenadberget kan genom krossning fylla i princi

Upplands-Bro - Upplands-Bro

Bilaga 5 Projektspecifik masshanteringsplan. byggnader, broar, hamnar och flygplatser etc. I Stockholms län används cirka 35 procent av 11 Brandgasschakt Veddesta 1 100 200 12 Tilluftschakt 4 380 - 13 Arbetstunnel Veddesta 14 Utrymningsväg Veddesta 1 750 - 8 Upplands-Bro. 565 2. 8 6. 0 1. 3 Vallentuna. 714 2. Bilaga till Statistik kvartal 1 2019 Fastighetsregistrets allmänna del, innehåll per den 31 mars 2019 2(8) Län / Ajourförda Ajourförda. Ajourförda Nybildade. 5 11. 1 0. 9 Torsby. 2 183 51. 43 11. 1 0. 5 Årjäng. 1 299 31. 5 5. 15 0. 4 Örebro lä Bilaga 2 - Robusta nät 5 1. INLEDNING Dokumentet Anvisningar för Robust fiber består av ett huvuddokument och ett antal bilagor. I denna bilaga, bilaga Robusta nät, finns minimikrav på hur kanalisation och optokablar ska väljas, förläggas, hanteras, märkas och mätas. Bilagan innehåller även rekommendatione cialtjänstlagen 5 kap. 11 §). Det kan uppfyllas via egen verksamhet, till exempel socialtjänsten, men också genom kommunala bidrag till ideella organisationer. Även Brottsoffermyndigheten ger 1bidrag till ideella brottsofferstödjande organisationer. Stöd till brottsoffer tillhandahålls til Arbeten på eller vid bro Förteckning bilagor.....18 . Senast reviderad 2019-03-01 Teknisk beskrivning för grävning 3 (18) och andra åtgärder i allmän platsmark Vägarbetsplatsen ska märkas ut enligt TRVK Apv (TDOK 2012:86). Utföraren har friheten att

Ahlsell - HGS M20X3000 DUPLEX-80 CERT

2.5 Väderförhållanden 4 2.6 Teknisk livslängd 4 2.7 Vägtrafik 4 3 BROBYGGNADSMATERIAL 5 3.1 Stål 5 3.2 Betong 5 3.3 Trä 6 3.4 Komposita material 7 4 BROTYPER 9 4.1 Balkverkansbro 9 4.1.1 Balkbro 9 4.1.2 Plattbro 10 4.1.3 Bro med snedbening 11 4.1.4 Rambro 11 4.1.5 Balkbro med samverkan 11 4.1.6 Hur balkverkansbroar bär laster 1 Bilaga till provtagningsinstruktion Dok beteckning: PIN 11:54-1 Utgåva nr: 3 Utfärdad av: LA 13 dec 2006 Ändrad av: Godkänd av/datum: Lab. chef Bernt Bergström 2020-06-25 Reviderad av: Mikael Andersson 23 juni 2020 Postadress Arbets- och miljömedicin Laboratoriet Universitetssjukhuset Örebro 701 85 Örebro Besöksadres Bilaga 2. Kommunernas strandskyddsbeslut 2012 per kommun1 Stockholm Upplands-Bro 11 15 4 2 7 Stockholm Upplands Väsby 0 0 0 0 0 Södermanland Trosa 22 23 11 5 5 Södermanland Vingåker 0 0 0 0 0 Östergötland Boxholm 17 23 3 1 1 . 3(70). Bilaga 4 Insjön - åtgärder Bilaga 5 Leksand/Noret - åtgärder Bilaga 6 Fullt Bilaga 8 Fullt utbyggt Väster om Leksand Bilaga 9 Fullt utbyggt Öster om Leksand Bilaga 10 Fullt utbyggt Insjön Bilaga 11 Fullt utbyggt Leksand/Noret Bilaga 12 Rekreationsstråk Bilaga 13-17 (Bro) 2 C7 Separerad gc-väg 3 600 000 1 C8 Separerad gc-väg.

termer jvsfs 2008:7 bilaga 1 3 innehåll inledning 5 1 aktörer 6 2 banan 7 2.1 banans indelning 7 2.2 spÅr 8 2.3 vÄxlar och spÅrspÄrrar 8 2.4 signalanlÄggningar, allmÄnt 10 2.5 signalanlÄggningar, signaler 10 2.6 signalanlÄggningar pÅ driftplatser 12 2.7 signalanlÄggningar, atc 13 2.8 banan, Övrigt 15 3 fordon 16 3.1 spÅrfordon, fordonssÄtt och arbetsredskap 1 Filnamn:210-P11-12-00005_Bilaga_5 Datum 2020-05-07 Projektskede Projektskede Status Godkänd Infosäkerhetsklass K1 Rev. beteckning 2.0 Diarienummer FUT1503-0046 FUT1501-0001 Rev. datum 2020-06-23 Författare Stina Ljung/ Hanna Novakovic Masshanteringsplan Kontrollprogram miljöfarlig verksamhet Tunnelbana från Kungsträdgården till Nacka oc Standarden EN 1991-1-5:2003 gäller som svensk standard. Europastandarden ikraftsattes 2003-11-28 som SS-EN 1991-1-5 och utges nu i svensk språkversion. Detta dokument ersätter det tidigare utgivna ikraftsättningsdokumentet. Standarden ersätter SS-ENV 1991-2-5 som kommer att upphävas senast i mars 2010. Nationellt föror

 • Tampa bay buccaneers laguppställning.
 • Weather palermo.
 • Dux tyger.
 • Baryonyx kibble.
 • Rysk flagga köpa.
 • Anozona.
 • Dansa i kungälv.
 • Släppa pucken.
 • Hus till salu piteå.
 • Sverigedemokraterna lss.
 • Konsultdojan king.
 • Klassiska svenska efterrätter.
 • Lemur mjölby.
 • Resa till somaliland.
 • Italia lund pizza.
 • Tanzstudio husum.
 • När går solen upp i stockholm.
 • Pandabären berlin namen.
 • Att göra i helsingborg för barn.
 • Bryta fasta.
 • Savefromnet chrome.
 • Bröllopspaket skellefteå.
 • Pub 100.
 • Biljetter arsenal östersund.
 • Emporio armani watch.
 • Kliar i gommen och öronen.
 • Geijer dikter.
 • Bli vältränad på 3 månader.
 • Delete apple id.
 • Beslut och beteenden recension.
 • Monokrom motsats.
 • St ibb kyrka.
 • Stranger bar.
 • Isotrol finish.
 • Kan locka korsord.
 • Arduino display library.
 • Generös på engelska.
 • The ark kpop.
 • Pandabären berlin namen.
 • Strömförbrukning sverige.
 • Pontus temptations.